Photo info

Brashs, 108 Elizabeth St, around 1980

Brashs, 108 Elizabeth St, around 1980 More
Brashs, 108 Elizabeth St, around 1980 Alec/Alex Dart far right, ian Thompson next to him at the back.